.
.
آیا میشه هم روزه باشیم و هم از قرص زیر زبونی استفاده کنیم؟