به کم قانع نباش چون تو مستحق بهترین ها هستی.
سربازی حضرت حجت در غیبت حضرت و یا ظهور یکی از اون اهداف عالی که من می تونم داشته باشم
اما اینکه چطور می تونم به این هدف برسم و چه کار باید بکنم می خواهیم در این دوره بهش بپردازیم