آیا ثروت یا فقر تاثیری در آرامش ما دارد یا نه؟
آیا آرامش در زندگی، به دست من است؟ یا دیگران هم تاثیر دارند؟