چرا خدا یک زندگی راحت برای ما رقم نزده؟!
منکه مومن هستم و نماز میخونم چرا زندگیم اینطوریه؟!
منکه این همه تلاش میکنم دائم از خدا میخوام که همه چی درست بشه، پس چرا نمیشه؟!