تا الان هر نکته‌ای که گفتیم در مورد این بود که چه کارهایی را انجام بدهیم که بهتر پیشرفت کنیم ولی صحبت این جلسه در مورد این است که “چه کاری نباید بکنیم که پیشرفت کنیم؟”
عفاف و پاکدامنی.
  • اول از همه این رو باید بدانیم که عفاف و پاکدامنی از نظر ائمۀ اطهار هم برای بانوان است و هم برای آقایان.
  • موفقیت هر انسانی بستگی داره به اینکه یک فرد چقدر آرامش دارد و آرامش هر فردی بستگی داره به روابطی که دارد، پس اگر روابط انسان از نوع روابط هرزگی باشه مثل دومینو آرامش انسان اختلال پیدا می‌کند و وقتی که انسان آرامش نداشته باشد به موفقیت نمی‌رسد.
  • عفاف و پاکدامنی زنان و مردان حتی اگر دیدگاه دینی نداشته باشند، مثل تمام توصیه‌های دیگر دین، برای دنیای ما نیاز دارد.