.
.
ولایت طولی: از خدا شروع شده به ترتیب به پیامبر، امام، فقیه، پدر، شوهر و مومنین ختم می شود
با ولایت طاغوت اگر مبارزه نشود، امکان تمسک به ریسمان الهی نیست
حاکمان الهی (امامان معصوم) به عنوان مجری قرآن و سنت رسول، باید به دنبال حکومت الهی باشند