.
.
1. من جنبه ام بالاست می تونم با افراد مختلف باشم؟
2. چرا دخترها میگن پسر سالم نیست؟ و چرا پسر ها هم میگن دختر ها سالم نیستند؟
3. تو قوی تر هستی یا پیامبر؟