هر آدم موفقی بدون استثنا، از تمسخر عده ای عبور کرده…
راهکار کتاب راهنما در مقابل تمسخر دیگران چیه؟
قسمت ۲۹ ویژه برنامه کتاب راهنما ، این قسمت انگیزشی رو از دست نده