اگر میخوای محبوب باشی بین دیگران این چند نکته قرآن رو انجام بده