کار خیر میکنی آفرین ولی دیگه منت نذار، اینو کتاب راهنما میگه
ویژه برنامه کتاب راهنمای من قسمت ۳۵
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی…