یک سوال میپرسم پاسخ نده، فقط فکر کنیم، شیطان رو باور داری؟!