محتوای انگیزشی توووپ از قرآن ،کتاب راهنما
قسمت ۳۸ ویژه برنامه کتاب راهنمای من…
من چکار کنم وقتی مسخره ام می کنند نشکنم و منصرف نشم از کارم هدفم