.
.
دلیل چهارم: اجرای فقه بدون حکومت امکان ندارد مثل:
1.نماز (اقامه نماز در مدارس، دانشگاهها، کارخانجات، اداره جات، پادگانها، زندانها و… سفارش ساخت نمازخانه در هواپیما توسط ایران)
2.زکات
3.امر به معروف و نهی از منکر
4.قضاوت
5.اجرای حدود الهی (شلاق، قصاص، حبس و…)
6.گرفتن دیه و خسارات مالی
7.حج
بسط ید فقیه به چه معناست؟
نائب خاص و عام امام معصوم علیه السلام یعنی چه؟