.
.
دلیل نهم
درصد عدالتخواهی مردم با درصد موفقیت امام، یکی است
تبیین آیه 25 سوره حدید در عدالتخواهی مردم
حفظ نظام بالاتر از مبارزه با بدعت و انحراف است
عدم برخورد با بدعتها در حکومت حضرت علی علیه السلام
(بدعتها را در اینجا ببینید: http://ar.lib.eshia.ir/71808/1/261)