یکی از بازی‌های دیگری که در پارک‌ها و مکان‌های تقریحی رایج است این است که صاحب دکه یا مغازه از شما پول می‌گیرد و مثلاً می‌گوید اگر با پنج توپ همه‌ی لیوان‌های چیده شده را بریزید صاحب دکه به شما یک جایزه می‌دهد.
  • در این موارد باید به نوع جایزه دادن صاحب دکه دقت کرد.
  • اگر جایزه بطوری باشد که مثلا شما با پنج توپ همه‌ی لیوان‌ها را بزنید، یک دور دیگر هم می‌توانید بازی کنید بازی شما مشکلی ندارد و قمار نیست.
  • اما اگر بازی طوری باشد که به خاطر برد و باخت مشتری مالی رد و بدل بشود این بازی حرام است.