.
.
من چقدر باید فطریه بدم؟
پول چی رو بدم؟ گندم بدم یا برنج؟