.
.
اگر کسی ندونه باید بعد از شنیدن یا خواندن آیه سجده دار سجده کنه؟
یا کسی که فراموش کرد؟
کسی که حواسش نبود؟
باید چکار کنه؟