خدای مهربان چرا جلوی ظلم ظالم را نمیگیرد؟
مگر نگفته با ظالم مبارزه کنید پس چرا ظالم را قبل از ظلمش نمی کشد؟
مهلت دادن به ظالم چه مصلحتی دارد؟
نوزاد معلول چه گناهی کرده که خدا به سلامتی نداده است؟