.
.
شما گفتید 3 کیلو گندم به فقیر بده
آخه فقیر این گندم هارو چکار کنه؟