.
.
1. مخرج استخراج این ارز روشن نیست
2. غالبا اهتمام به آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده
3. منشا سو استفاده بسیار زیادی شده است