آیا ورزشی که در ظاهر مثل رقص هست هم حکمش مثل سایر احکام رقص است؟
با ما همراه باشید.
  • ورزش و رقص دو چیز جدا از هم هستند، ورزش پسندیده و حلال ولی رقص نهی شده و معمولاً حرام.
  • اگر کسی در تنهایی شروع کند به رقصیدن به قصد تحرک، از نظر آیت الله خامنه‌ای اگر مفسده‌ای همراه خودش نداشته باشد آن رقص حرام نیست.
  • ولی اگر عده‌‌ای داشتند حرکاتی انجام می‌دادند که عرف مردم به آن رقص می‌گویند، آنجا مجلس لهو است و شرکت در آن مجلس حرام است.