.
.
من دوسش دارم و اونم دوسم داره و خانواده هامون هم راضی هستند؟
دیگه چرا باید یک جمله ی عربی بینمون خونده بشه؟