چرا خدا منو آفرید ؟
هدف خدا و تفاوتش با هدف ما کدام من ؟
من اتفاقی خلاف عقل است انسان اشرف مخلوقات است؟