.
.
ما نظر 4 مرجع رو در کلیپ های قبل گفتیم
نکته مهم اینست که غالب جوابهایی که در دفاتر گفته میشه به خاطر این است، اون کسی که داره جواب میده اطلاعاتش بروز نیست و متاسفانه این جور موقع ها به اسم مراجع نوشته میشه