.
.
چه زمانی باید فطریه بدم؟
ایا میشه زودتر پرداخت کنم؟
ایا میشه دیرتر پرداخت کنم؟