.
اگه من قبل از اذان صبح جنب شده باشم و زمانی برای غسل کردن نداشته باشم، تکلیف من چیه؟