.
کسی که روزه اش باطل شده، باید تا پایان روز امساک کنه و چیزی نخوره
آیا کسی که خودش رو جنب کرده هم باید همین کار رو بکنه یا خیر؟