.
اگه من یک مریضی دارم و سخته برام که روزه بگیرم، آیا باز هم باید روزه بگیرم و اگه نگیرم حکم قضاش چی میشه