.
.
آیا همه ی مردم باید فطریه بدن؟ یا فقط ثروتمندان؟