فروشگاه

استعدادیابی و هدفگذاری
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 7
دقیقه: 675
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 7
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 675
اهمال کاری
اهمال کاری
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 5
دقیقه: 450
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 5
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 450
الفبای تفاهم
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 13
دقیقه: 239
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 13
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 239
روانشناسی تغییر
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 22
دقیقه: 364
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 22
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 364
کابوس ازدواج
کابوس ازدواج
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 18
دقیقه: 352
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 18
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 352
مهارت خودکنترلی
مهارت خودکنترلی (نسخه صوتی)
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 14
دقیقه: 357
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 14
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 357
شخصیت پایدار
وبینار شخصیت پایدار (نسخه صوتی)
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 7
دقیقه: 720
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 7
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 720
مهارت خودکنترلی
مهارت خودکنترلی
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 14
دقیقه: 357
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 14
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 357
شخصیت پایدار
وبینار شخصیت پایدار
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 9
دقیقه: 812
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 9
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 812
خود آگاهی جنسی
مدرس دوره: محمد حسین خاتمی
تعداد جلسات: 4
دقیقه: 343
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 4
محمد حسین خاتمی
دقیقه: 343
خودباوری تا موفقیت
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 6
دقیقه: 617
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 6
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 617
خلاقیت پنهان من
خلاقیت پنهان من
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 1
دقیقه: 108
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 1
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 108