آیا خدا عادل هستش وقتی که این همه بچه معلول داریم؟
از اصلی ترین صفاتی که میشه برای خداوند گفت عدالت است
اما در زندگی خودمون نا عدالتی هایی می بینیم که این سوال پیش می آید که اگه خداوند عادل است پس چرا بخشی از مردم ثروتمند و بخشی فقیر هستند؟
اگه خداوند عادل است پس چرا بعضی از بچه ها معلول هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید