تقوا همراه صله رحم
نمیشه یکی با برادرش قهر باشه و مومن و اهل عبادت هم باشه
مثل این میمونه که یکی بی مو باشه و اما مو فرفری باشه!!!
مگه میشه مگه داریم؟

دیدگاهتان را بنویسید