من دوست داشتم زمان ائمه زندگی کنم، چرا خدا اینکار رو کرد؟
خدا به اندازه وضیعت زمانی و مکانی هر شخص حساب میکشه
یعنی اینجوری نیست که فکر کنی چون زمان ائمه به دنیا نیامدی پس چیزی رو از دست دادی

دیدگاهتان را بنویسید