چرا بعضی از نوزاد ها معلول به دنیا میان؟
اگه میگیم خدا قادر هستش، یا اگه میگیم خدا عادل پس چرا بعضی از نوزاد ها با مریضی مادرزادی به دنیا میان؟
مگه اون نوزاد چه گناهی کرده که باید اینطوری به دنیا بیاد و تا وقتی که بمیره هی از طرف بقیه مسخره بشه؟
نمیشد خدا همرو سالم به دنیا بفرسته؟

دیدگاهتان را بنویسید