گریه برای امام حسین چه فایده ای داره؟
حدود 1400 سال پیش یک جنگی بین عربهای بادیه نشین پیش اومد و عده ای هم کشته شدن
به ما ایرانی ها اونم بعد از این همه سال چه ربطی داره که هر سال 40 روز مراسم میگیریم و گریه زاری می کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید