محصول

مشاوره

دوره :

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

پستها :

محصولات باشگاه :

محصولات مرتبط :

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

باشگاه مغز-توجه و تمرکز
کتاب

باشگاه مغز(2) – توجه و تمرکز

در کتاب باشگاه مغز 2 …

حافظه و یادگیری
کتاب

باشگاه مغز(3) حافظه و یادگیری

هدف اصلي کتاب باشگاه مغز3- …

مشاورین :

مشاور واحد موفقیت و توسعه فردی